Introduktion

Denne politik beskriver, hvordan BONDUELLE beskytter dine personlige oplysninger i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (2016/679-forordningen – herefter “GDPR”), og hvordan BONDUELLE i sin rolle som dataansvarlig indsamler og anvender dine personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside.

1. Om OS

1.1 Vores databeskyttelsesforpligtelser

Når BONDUELLE behandler personlige oplysninger tilhørende brugere (herunder besøgende, kunder, kundeemner og jobansøgere) (herefter “de registrerede personer”) via vores hjemmeside, lægger vi stor vægt på at beskytte dem. BONDUELLE er endvidere fuldt ud dedikeret til at sikre høj beskyttelse af personlige oplysninger og overholde alle gældende databeskyttelsesregler i forbindelse med behandlingen af personlige oplysninger ved udførelsen af sine forretningsaktiviteter.

1.2 Vores netværks- og complianceprogram for personlige oplysninger

BONDUELLE har implementeret en organisation og et netværk for databeskyttelse med henblik på at sikre overholdelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger, herunder en global databeskyttelsesansvarlig (understøttet af et globalt databeskyttelseskontor) udpeget på koncernniveau. På forretningsområdeniveau har BONDUELLE udpeget kontaktpersoner for databeskyttelse i forretningsområderne. Disse har det overordnede ansvar for de lokale kontaktpersoner for databeskyttelse eller de databeskyttelsesansvarlige (i det omfang loven kræver det) udpeget af den enkelte BONDUELLE-enhed (understøttet af et lokalt databeskyttelseskontor).

Ud over dette databeskyttelsesnetværk har BONDUELLE iværksat handlinger med det formål at sikre og overvåge effektiviteten af beskyttelsen af personlige oplysninger. Disse handlinger omfatter BONDUELLEs implementering af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at implementere databeskyttelsesprincipper, herunder forskellige interne politikker og procedurer med det formål at øge medarbejdernes bevidsthed om vigtigheden af at beskytte personlige oplysninger, at give dem praktisk vejledning i, hvordan de overholder databeskyttelsesregler og at overvåge compliance i den forbindelse. BONDUELLE har endvidere lanceret et træningsprogram, der skal sikre øget bevidsthed om disse forhold blandt medarbejderne.

1.3 Vores databeskyttelsesprincipper

BONDUELLE træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre effektiv implementering af databeskyttelsesprincipperne med henblik på at overholde GDPR og beskytte de registrerede personers rettigheder og friheder fra tidspunktet for indsamlingen og under behandlingen.

BONDUELLE indsamler og behandler dine personlige oplysninger til specifikke, eksplicitte og lovlige formål. De indsamlede personlige oplysninger viderebehandles ikke på en måde, som er uforenelig med sådanne formål. Personlige oplysninger er tilstrækkelige, relevante og begrænsede til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålene med deres behandling. Personlige oplysninger behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til de registrerede personer. Personlige oplysninger er nøjagtige og rettes og opdateres, i det omfang det er nødvendigt.

BONDUELLE lægger endvidere vægt på at respektere alle andre principper fastlagt i gældende lovgivning i henhold til beskrivelsen i følgende afsnit af denne politik, især vedrørende overholdelsen af de registrerede personers rettigheder, opbevaringen af personlige oplysninger, sikkerheden omkring personlige oplysninger og overførslen af personlige oplysninger på tværs af grænser.

2. OM indsamlingen OG BRUGEN af dine PERSONLIGE OPLYSNINGER

2.1 Hvornår indsamler vi dine personlige oplysninger?

Sommetider giver du os oplysninger om dig, når du besøger vores hjemmesider. I sådanne situationer er det sandsynligt, at BONDUELLE indsamler dine personlige oplysninger i følgende situationer:

 • Når du navigerer på vores hjemmesider (dvs. tekniske oplysninger såsom ip-adresser eller logfiler indhentet via cookies eller lignende teknologier)
 • Når du opretter en konto på en af vores hjemmesider
 • Når du har brug for assistance fra kundeservice, anmoder om rabat, gør indsigelse, kontakter os, eller mere generelt når du kommunikerer med BONDUELLEs kundeserviceteams
 • Når du køber varer og produkter på vores e-handelshjemmesider
 • Når du ansøger om at blive optaget i vores netværk af ambassadører og landmænd, eller når du anmoder om partnerskab
 • Når du abonnerer på vores nyhedsbreve
 • Når du deltager i en konkurrence, et markedsføringstiltag, en test eller en undersøgelse
 • Når du ansøger om en stilling under “Bliv vores nye kollega”
 • I andre situationer, hvor du sender personlige oplysninger til os.

2.2. Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger?

BONDUELLE bruger dine personlige oplysninger til følgende formål:

 • Styring af kunderelationer: BONDUELLE bruger personlige oplysninger i forbindelse med forretningsrelationer med kunder og kundeemner, men først og fremmest til at:- Gøre det muligt for dig at browse på vores hjemmesider og bruge din personlige onlinekonto
  – Gøre det muligt for dig at købe vores varer og produkter på BONDUELLEs
  e-handelshjemmesider
  – Levere eftersalgsservices i forbindelse med dine ordrer eller de varer og produkter, du har købt
  – Give dig rabat på en vare eller et produkt
  – Besvare en eventuel klage fra dig, fx vedrørende en vare eller et produkt
  – Indhente din mening om varer og produkter, især via undersøgelser og tests
  – Gøre det muligt for dig at deltage i konkurrencer eller andre markedsføringstiltag
  Udarbejde statistiske analyser, herunder med henblik på styring af internettrafik (fx at få viden om målgruppen på de forskellige hjemmesider tilhørende BONDUELLE og for at forbedre brugervenligheden af vores hjemmesider samt relevansen af vores tjenester)
  – At indsamle oplysninger via brug af cookies. Der er flere oplysninger om dette i punkt 5 nedenfor.
 • Administration af kommunikation: Du kan også modtage information eller markedsføringskommunikation fra BONDUELLE og/eller andre virksomheder, særligt vedrørende produkter og begivenheder, der kan have din interesse efter dit forudgående samtykke, i det omfang det er nødvendigt og i overensstemmelse med din ret til at klage i henhold til lov om direkte markedsføring. Sådanne meddelelser kan foregå elektronisk, via post eller telefon (opkald, sms og mms).
 • Administration af BONDUELLEs netværk og partnerskaber: BONDUELLE indsamler dine personlige oplysninger med henblik på at godkende en anmodning fra dig om medlemskab/partnerskab, besvare din anmodning og efterfølgende administrere vores relation.
 • Rekruttering og HR-administration: BONDUELLE indsamler dine personlige oplysninger via “Rekruttering” på hjemmesiden med henblik på at behandle og behandle din ansøgning. Hvis vi vælger ikke at gå videre med din ansøgning, opbevarer vi dine personlige oplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 2.5 nedenfor. Hvis vi vælger at gå videre med dig, vil dine personlige oplysninger blive videregivet til den kompetente HR-enhed med henblik på behandling til HR-relaterede formål i overensstemmelse med de konkrete HR-politikker.

Bemærk, at felter markeret med en asterisk i onlineformularerne er obligatoriske. Uden denne information kan brugernes (herunder eventuelle jobansøgere) anmodninger/ordrer ikke behandles af BONDUELLE. BONDUELLE har brug for denne information for at kunne indgå den aftale, du er part i, eller overholde sine juridiske forpligtelser. Al øvrig information er valgfri.

2.3 Hvad er det juridiske grundlag for vores indsamling af dine personlige oplysninger?

De aktiviteter, BONDUELLE udfører i forbindelse med behandlingen af personlige oplysninger, er primært baseret på vores legitime interesse i at foretage markedsføringsaktiviteter, opnå en bedre forståelse af vores kunders præferencer, skræddersy tilbud, behandle kundeanmodninger, forbedre vores forretningsaktiviteter, herunder også nødvendigheden af at opfylde de kontrakter, der er indgået med de registrerede personer, eller som de registrerede er part i, eller efter anmodning fra de registrerede træffe foranstaltninger forud for indgåelsen af en aftale, og i det omfang behandlingen er nødvendig for at overholde vores juridiske forpligtelser. BONDUELLE har også en legitim interesse i at udføre aktiviteter i relation til netværk/partnerskaber og rekruttering med henblik på at administrere vores aktiviteter på bedst mulig vis. I særlige tilfælde beder BONDUELLE om dit samtykke til visse typer behandling. BONDUELLE vil under alle omstændigheder sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler (herunder indhentningen af dit samtykke, i det omfang det er påkrævet).

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

 • Modtagere af dine personlige oplysninger: BONDUELLE er berettiget til at dele dine personlige oplysninger med følgende kategorier af modtagere (bemærk, at vi i sådanne situationer træffer alle passende juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger):
 • Tredjeparter, hvis BONDUELLE modtager anmodningen fra en judiciel eller offentlig myndighed, som er bemyndiget dertil i henhold til lov i overensstemmelse med gældende lovgivning.

BONDUELLE er endvidere berettiget til at videregive dine personlige oplysninger til sine leverandører og tjenesteudbydere samt andre BONDUELLE-selskaber (herunder deres eventuelle tjenesteudbydere) til de under punkt 2.2 ovenfor nævnte formål, herunder især med henblik på at levere de tjenester til dig, som du har anmodet om, forbedre BONDUELLEs aktiviteter eller til at adressere information eller markedsføringskommunikation, især vedrørende produkter og begivenheder, som kan have din interesse, efter dit forudgående samtykke.

BONDUELLE deler ikke dine personlige oplysninger med andre tredjeparter undtagen leverandører og tjenesteudbydere inden for de rammer, der er fastlagt i punkt 3 nedenfor, især med henblik på planlægning af konkurrencer, forbrugertests og andre markedsføringsaktiviteter samt hosting og it-support.

 • Overførsel af personlige oplysninger på tværs af landegrænser: Idet nogle lande kan have andre databeskyttelseslove end det land, hvor du oprindeligt gav dine personlige oplysninger, er BONDUELLE særligt opmærksom på at sikre, at dine personlige oplysninger er beskyttet i overensstemmelse med de strengeste gældende regler. I den henseende forpligter BONDUELLE sig til at anvende standard kontraktbestemmelser (udstedt af EU-kommissionen eller en kompetent tilsynsmyndighed) eller enhver anden hensigtsmæssig sikkerhedsforanstaltning (dette vurderes fra sag til sag), hvis dine personlige oplysninger overføres til en modtager uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, til et land, som ikke har et passende niveau af databeskyttelse. Du er berettiget til at anmode om og modtage en kopi af de omtalte hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger (jf. punkt 8 nedenfor).

2.5 Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Dine personlige oplysninger opbevares med henblik på BONDUELLEs udførelse af aktiviteter og ikke længere end højst nødvendigt til de formål, de er indsamlet til. BONDUELLE opbevarer dine personlige oplysninger i henhold til de opbevaringsperioder, der er pålagt efter gældende lovgivning, herunder specifikt:

 • Hvis du henvender dig med en forespørgsel/anmodning, opbevarer vi dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at behandle din forespørgsel/anmodning; hvis din forespørgsel/anmodning vedrører en klage over et produkt eller en tjeneste, er vi berettiget til at opbevare de relevante personlige oplysninger i tre (3) år
 • Vi opbevarer de af dine personlige oplysninger, som vi anvender til direkte markedsføring, indtil du framelder dig eller efter en periode med manglende aktivitet defineret i overensstemmelse med lokale love og retningslinjer. I sådanne tilfælde opbevarer vi kun de oplysninger, der er nødvendige for at håndtere din klageret i overensstemmelse med lokale love og retningslinjer. Hvis du er kunde, opbevarer vi dine personlige oplysninger med henblik på kundestyring i op til tre (3) år efter vores seneste kontakt og, for så vidt angår ordrer og fakturaer, syv (7) år på arkiv til skattemæssige formål
 • Når du er ambassadør, forretningspartner eller medlem af netværket af landmænd, opbevarer vi dine personlige oplysninger, så længe vores samarbejde løber og derefter i yderligere tolv (12) måneder samt efterfølgende arkiveret efter behov i en periode påkrævet med henblik på at overholde enhver juridisk forpligtelse eller i en periode svarende til den lovbestemte forældelsesfrist (dvs. syv (7) år til skattemæssige formål)
 • Personlige oplysninger i relation til din onlinekonto opbevares, så længe du har kontoen og yderligere tolv (12) måneder, efter at du har slettet den
 • Personlige oplysninger i relation til kandidater, der ikke opnår ansættelse, opbevares i tolv (12) måneder med deres forudgående samtykke; personlige oplysninger i relation til kandidater, der opnår ansættelse, opbevares i henhold til de opbevaringsbestemmelser, der gælder for medarbejdere, som kommunikeres separat til medarbejderne.
 • Læs om de cookies BONDUELLE anvender i punkt 5 nedenfor.3. Hvordan BESKYTTER vi dine personlige oplysninger?

BONDUELLE implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau for de personlige oplysninger afstemt i forhold til risikoen vedrørende dine rettigheder og friheder og især for at beskytte dine personlige oplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang. BONDUELLE pålægger via kontrakt tjenesteudbydere, der som databehandlere behandler dine personlige oplysninger, samme niveau af beskyttelse (på vegne af BONDUELLE). Endvidere forpligter enhver BONDUELLE-medarbejder, der qua sit arbejde har adgang til dine personlige oplysninger, at behandle dem fuldt fortroligt.

 1. Personlige oplysninger vedrørende børn

BONDUELLE indsamler, opbevarer eller anvender ikke bevidst personlige oplysninger om børn under 16 år. Hvis oplysninger om en mindreårig er indsamlet via hjemmesiden, uden at en forælder, der har forældremyndigheden over barnet, har givet sit samtykke eller sin accept, bemærkes det, at den mindreåriges værge kan udøve rettighederne på vegne af den mindreårige og i hans/hendes navn. I sådanne tilfælde opfordrer vi dig til at kontakte os.

4. Om COOKIES

 • Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som hjemmesider gemmer på den besøgendes computer eller mobilenhed. Cookies anvendes generelt til at drive og forbedre funktionaliteten på hjemmesider og give brugerne tilpassede onlineoplevelser og reklamer eller til at give ejerne af hjemmesiderne forskellige oplysninger.

Når du besøger hjemmesiden, er det sandsynligt, at BONDUELLE indsamler dine personlige oplysninger gennem cookies, serverlogs og lignende teknologi, herunder din ip-adresse og dine indstillinger.

 • Hvordan anvender vi cookies?

BONDUELLE er berettiget til at anvende personlige oplysninger indsamlet via cookies til følgende formål:

 • Tekniske formål (fx for at identificere sessioner, huske indstillinger, præferencer, holde styr på dine indtastninger, når du udfylder onlineformularer mv.)
 • Til statistiske analyser og styring af internettrafik (fx for at forbedre hjemmesidens brugervenlighed og relevansen af vores tjenester, analysere oplysninger om besøgendes brug af vores hjemmeside via de besøgte sider, antal besøg mv.)
 • Til deling af oplysninger med annoncører på andre hjemmesider med henblik på at tilbyde dig relevant markedsføringskommunikation, som matcher dine interesser, baseret på de hjemmesider, du har besøgt (målrettet markedsføring ved hjælp af permanente cookies)
 • Til at identificere din geografiske placering, når du bruger bestemte funktioner, fx anbefalede butiksadresser og produkter i nærmeste fysiske butik.
 • Hvordan kan du forhindre, at din computer modtager cookies?

Du er berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger via cookies. Til dette formål kan du konfigurere din browser og deaktivere installationen af cookies.

Alle nyere webbrowsere gør det muligt for dig at ændre indstillingerne for cookies. Disse indstillinger finder du som regel under “Værktøjer”, “Indstillinger”, “Hjælp” eller “Præferencer” i din browser. Klik på linkene nedenfor for flere oplysninger om cookieindstillingerne for din specifikke browser.

 • Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 • Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

 • Safari:

https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Alle indstillinger, du angiver for brugen af cookies, kan påvirke din browsingoplevelse samt din mulighed for at tilgå nogle af de tjenester, der kræver brug af cookies. I det omfang, det bliver nødvendigt og er tilladt i henhold til lov, fralægger vi os ethvert ansvar for konsekvenser som følge af forringet drift af vores tjenester, hvis det ikke har været muligt for os at opbevare eller søge efter oplysninger i cookies, i det omfang det er nødvendigt for at sikre en sådan drift, og du har afvist eller slettet dem.

 1. Dine rettigheder vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger

Du er til enhver tid berettiget til at informere BONDUELLE om, at du ønsker at gøre brug af dine rettigheder til at tilgå og/eller få ændret, slettet eller flyttet dine personlige oplysninger samt din ret til at begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger i overensstemmelse med betingelserne i GDPR. Du er også berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger til direkte markedsføring og dermed også til enhver tid at anmode om ikke at modtage markedsføringskommunikation fra BONDUELLE. I det omfang behandlingen er baseret på dit samtykke, er du til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage.

Du kan udøve dine rettigheder ved at sende din anmodning til BONDUELLEs databeskyttelsesansvarlige eller kontaktperson (se punkt 8 nedenfor). For at kunne behandle din anmodning skal du oplyse følgende obligatoriske identifikationsdata: Navn, e-mail- eller postadresse samt andre oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din identitet.

Du har også ret til at indsende en klage til en tilsynsførende myndighed i tilfælde af brud på gældende databeskyttelsesregler.

 1. Ændringer i vores POLITIK

Denne politik kan til enhver tid ændres af BONDUELLE. Såfremt BONDUELLE ønsker at ændre politikken, informerer vi om sådanne ændringer i en revideret version af den aktuelle politik, og den reviderede version træder i kraft ved publicering.

BONDUELLE informerer dig om sådanne ændringer ved at vise dem under afsnittet med personlige oplysninger og, såfremt der er tale om vigtige ændringer, ved at sende en e-mail eller anden meddelelse.

Bemærk, at BONDUELLE lægger vægt på ikke at behandle dine personlige oplysninger på en måde, som ikke er kompatibel med førnævnte oprindelige formål, medmindre det sker i overensstemmelse med gældende regler.

 

 1. SPØRGSMÅL/KONTAKTPERSON

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores politik eller måden, hvorpå BONDUELLE indsamler og anvender dine personlige oplysninger, eller ønsker du at udøve dine rettigheder i relation til dine personlige oplysninger, skal du kontakte den relevante databeskyttelsesansvarlige eller kontaktperson hos BONDUELLE på følgende adresse:

Data-Privacy-BNE@bonduelle.com

 1. DEFINITIONER

“BONDUELLE”: Bonduelle Northern Europe fungerer som dataansvarlig.

“Personlige oplysninger”: Alle oplysninger vedrørende en registreret person.

“Registreret person”: En identificeret eller identificerbar fysisk person, som de personlige oplysninger vedrører. En identificerbar fysisk person er en person, som kan identificeres, direkte eller indirekte, særligt med reference til en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer, lokationsdata, en online identifikator (herunder ip-adresser og logs), eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, kulturelle eller sociale identitet for den fysiske person.

“Dataansvarlig”: Den BONDUELLE-enhed, som fastlægger formålet med og måden, hvorpå personlige oplysninger behandles.

“Databehandler”: Den enhed, der behandler personlige oplysninger på vegne af den dataansvarlige.

“Behandling”: Enhver handling i relation til personlige oplysninger, hvad enten denne foregår automatisk eller ej, fx indsamling, optagelse, planlægning, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, søgning, anvendelse, videregivelse via overførsel, udbredelse eller på anden vis gøre tilgængeliggørelse, justering, begrænsning, sletning eller destruktion.

Overførsel”: Enhver overførsel af personlige oplysninger fra en enhed til en anden. En overførsel kan finde sted via enhver form for kommunikation, kopiering, overførsel eller videregivelse af personlige oplysninger via et netværk, herunder fjernadgang til en database eller overførsel fra et medie til et andet, uanset typen af medie (fx fra en computers harddisk til en server).